Προκήρυξη Προγράμματος ΕΣΠΑ - Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"

 

Ευχαριστούμε πολύ την Target Business Solutions - Συμβουλευτική Εταιρία και προσωπικά τον κύριο Μαδεμλή Γιώργο για την ενημέρωση και επισήμανση των κυριότερων σημείων των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

 

Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης το πρόγραμμα «ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για την επιδότηση δράσεων αναβάθμισης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, με υποβολή αιτήσεων από 6/2/2019 και μέχρι την εξάντληση των κονδυλίων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής.

Για να εγκριθεί μια πρόταση πρέπει να συγκεντρώνει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50 με μέγιστο το 100.

 

Η TARGET business solutions διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποβολή και διαχείριση επιδοτούμενων επενδυτικών σχεδίων με ποσοστό χρηματοδότησης πάνω από 70% και αναλαμβάνει:

 • δωρεάν ενημέρωση, για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αλλά και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να υποβάλλει επενδυτική πρόταση
 • καθοδήγηση και υποστήριξη για τη συγκέντρωση δικαιολογητικών και προσφορών
 • ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών συμμετοχής,
 • παρακολούθηση και επίβλεψη υλοποίησης της εγκεκριμένης επένδυσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος
 • δημιουργία και υποβολή αιτήματος τελικού ελέγχου για την λήψη της επιδότησης
 • επιτόπια παρουσία κατά τη διάρκεια των ελέγχων από τα στελέχη του φορέα διαχείρισης του προγράμματος. Για περισσότερες πληροφορίες και την έναρξη προετοιμασίας της επενδυτικής πρότασης επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Μαδεμλή, στα 2310796740 ή 6945588463.

 

 Σύμφωνα με την προκήρυξη ισχύουν τα παρακάτω:

 

Α. Ποιοι υποβάλλουν αίτηση:

Υφιστάμενες επιχειρήσεις επιλεγμένων δραστηριοτήτων μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου και υπηρεσιών που:

 • έχουν κλείσει 3 πλήρεις δωδεκάμηνης διάρκειας διαχειριστικές χρήσεις και για τις οποίες έχουν υποβληθεί τα επίσημα φορολογικά έντυπα.
 • κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης.
 • έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου
 • δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια
 • πραγματοποιούν επένδυση σε μία μόνο Περιφέρεια.
 • λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.).
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
 • έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης
 • λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4030/2016, Συνεταιρισμός
 • δεν αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (προβληματικές επιχειρήσεις)
 • διαθέτουν ή θα δημιουργήσουν μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης υποδομές πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ).
 • τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ΚΦΑΣ.
 • δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης.
 • Δεσμεύονται ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων ή 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις χονδρικού – λιανικού εμπορίου ή μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα και στην πρωτογενή παραγωγή αλιευμάτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη)
 • υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Μπορούν να υποβληθούν δύο ακόμα αιτήσεις χρηματοδότησης εφ΄ όσον η κάθε προηγούμενη αίτηση έχει απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.

 

Β. Επιλέξιμες δαπάνες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Μηχανήματα – Εξοπλισμός

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Ελεγχο

1.3 Εξοπλισμός   για   βελτίωση   Ενεργειακής Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.

1.3.1 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών. Στις περιπτώσεις συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης περιλαμβάνεται ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του λεβητοστασίου στο σύνολό του και το δίκτυο διανομής.

1.3.2 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας

1.3.3 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός (κλαρκ, ψυκτικοί θάλαμοι οχημάτων, μηχανήματα έργου)

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό

 • Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος ως 4.000€
 • Ανάπτυξη ή αναβάθμιση ιστοσελίδας ως 2.500€
 • Δαπάνες παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών ως 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

έως 100%

 

Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών

2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πχ CE, EN)

2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (πχ ISO).

2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

 • Κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος της κατηγορίας ως 10.000€
 • Υπηρεσίες κατοχύρωσης Κοινοτικού Σήματος ως 8.000€.
 • Υπηρεσίες κατοχύρωσης Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ως 1.500€
 • Υπηρεσίες κατοχύρωσης Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας ως 5.500€

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:
έως 100%

 

Συσκευασία – Ετικέτα – Branding

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού/επανασχεδιασμού συσκευασίας ως 6.000€ / προϊόν
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού/επανασχεδιασμού ετικέτας ως 2.000€ / προϊόν
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού/επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) ως 2.000€

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:
έως 25%

 

Ψηφιακή Προβολή

4.1 Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.)

4.2 Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

 • Προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (π.χ google, facebook, youtube κ.ο.κ.) ως 1.000€/μήνα και μέχρι 12 μήνες
 • Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) ως 2.000€.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:
έως 15.000€

 

 

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες

5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού ως 12.000€ και εφόσον υπάρχουν δαπάνες της κατηγορίας 1

5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου ως 4.000

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:
έως 16.000€

 

Μεταφορικά Μέσα

6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης

6.2 Μετατροπή κινητήρα υφιστάμενου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης

πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG).

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:
έως 50%

 

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων/νέο προσωπικό

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ στον ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

20% και μέχρι 30.000€ 15.000€/ ΕΜΕ, ως δυο (2) ΕΜΕ.

 

 

Γ. Όρια Προϋπολογισμού, Ποσοστά Επιδότησης, Διάρκεια υλοποίησης, Ίδια συμμετοχή

 • Όριο Προϋπολογισμού20.000€ ως 200.000€.
 • Ποσοστό Επιδότησης: 50%, και

· +10% για ποσοστό εξαγωγών 8-25% του κύκλου εργασιών του έτους πριν την υποβολή της πρότασης ή

· +15% για ποσοστό εξαγωγών άνω του 25% του κύκλου εργασιών του έτους πριν την υποβολή της πρότασης

 • Διάρκεια υλοποίησης: ως 24 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

ØΊδια συμμετοχή: 35-50%. Κατά την υποβολή της πρότασης δηλώνεται το ποσοστό και ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής. Τα αποδεικτικά ύπαρξης και επάρκειας της ίδιας συμμετοχής ανά περίπτωση είναι:

 1. αύξηση κεφαλαίου με μετρητά μετά την υποβολή της πρότασης
  • Τραπεζικές βεβαιώσεις υπολοίπου των εταιρικών λογαριασμών της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Βεβαιώσεις αποτίμησης τρέχουσας αξίας κινητών αξιών (ομολόγων, μετοχών εισηγμένων εταιρειών, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) της τελευταίας ημέρας πριν την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (μέτοχος φυσικό πρόσωπο).
 2. Χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών (χωρίς δικαίωμα διανομής)
 3. χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελευταίας κλεισμένης χρήσης
 4. πλέον πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο.
 5. Αποφάσεις ΓΣ για το σχηματισμό αποθεματικών
 6. αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων (μη διανεμημένα μερίσματα, υποχρεώσεις προς μετόχους, κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον)
 • χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελευταίας κλεισμένης χρήσης
 • πλέον πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο.
 • Αποφάσεις ΓΣ για το σχηματισμό αποθεματικών
 1. αύξηση κεφαλαίου πριν την υποβολή της πρότασης
  • αποδεικτικά καταβολής και πιστοποίησης
 2. Βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών της επιχείρησης τουλάχιστον τρίμηνης διάρκειας από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής
 3. Έγκριση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας
 4. Σύμβαση δανείου από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα από την Τράπεζα της Ελλάδας,

 

 Δ. Περιορισμοί-Ειδικοί όροι

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 19/12/2018.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, οι διαφημιστικές καταχωρήσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις εφημερίδες.
 • Δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει ενώ είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων.
 • Η υποβολή των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά και συνοδεύεται από την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής σε μορφή pdf. Μη υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σημαίνει απόρριψη της αίτησης.
 • Η αύξηση μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου (εφ΄ όσον προβλέπεται) πρέπει να ολοκληρωθεί (πιστοποίηση καταβολής) ως την υποβολή του πρώτου αιτήματος εκταμίευσης.
 • Η έγκριση δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης
 • Η επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει ως 2 αιτήματα ενδιάμεσης πιστοποίησης δαπανών εφ΄ όσον υλοποιήσει και εξοφλήσει το 30-80% του προϋπολογισμού της επένδυσης.
 • Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση ΑΠΕ ή από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Δηλαδή, η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος (εγκαταστάσεις από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαταστάσεις netmetering).
 • Οι δαπάνες πιστοποίησης- συμμόρφωσης προϊόντων, υπηρεσιών & διαδικασιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες  και προπαρασκευαστικές ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος
 • Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε αντικατάσταση  της υφιστάμενης συσκευασίας / ετικέτας / εταιρικής ταυτότητας
 • Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε εφαρμογή από την πλευρά των επιχειρήσεων των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
 • Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες αποκατάστασης και διαμόρφωσης εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου που απαιτούνται για την εγκατάσταση μηχανημάτων ή / και συστημάτων
 • Οι ποσότητες του εξοπλισμού και των αδειών χρήσης λογισμικού είναι σε άμεση συσχέτιση με τις λειτουργικές ανάγκες και τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης
 • Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την 19/12/2018.
 • Κατά τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης – Πιστοποίησης για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης. Σε περίπτωση είτε μη υποβολής εμπρόθεσμου αιτήματος είτε πιστοποίησης επιλέξιμων δαπανών σε ποσοστό μικρότερο του 30% του εγκεκριμένου Π/Υ θα απομειώνεται ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κατά το ποσόν που το ποσόν του αιτήματος επαλήθευσης υπολείπεται του 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού.
 • Στην περίπτωση υποβολής ΜΟΝΟ αιτήματος τελικής επαλήθευσης - πιστοποίησης του έργου του χωρίς την υποβολή Αιτήματος ενδιάμεσης επαλήθευσης – πιστοποίησης, αυτό πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή εμπρόθεσμα εντός της προθεσμίας των δώδεκα (12) μηνών από την απόφαση ένταξης της επένδυσης.
 • Μπορούν να υποβληθούν ως και 2 εμπρόθεσμα αιτήματα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
 • Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις δημοσιότητας κατά την υλοποίηση όσο και για 3 έτη από την ολοκλήρωση της επένδυσης
 • Δεν επιδοτούνται:
 • laptop, tablet, εκτυπωτές, scanner, κινητά τηλεφώνα, smartphone, προτζέκτορες, τηλεοράσεις, κάμερας κ.α
 • εξοπλισμός ενσύρματου ή / και ασύρματου δικτύου & καλωδίωσης (routers, switches, firewalls, bluetooth και wi-fi υποδομή (access points, antennas κ.α))
 • εφαρμογές γραφείου και άδειες χρήσης (πχ office), antivirus κ.α
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • αναβάθμιση υφιστάμενου λογισμικού
 • δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης, διαρρύθμισης.
 • Οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν θα πρέπει να διατηρήσουν στην κατοχή τους και να μη μεταβιβάσουν τον εξοπλισμό για διάστημα 3 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.
 • Η εξόφληση των δαπανών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν επιτρέπεται η εξόφληση δαπανών της επένδυσης με επιταγές τρίτων.
 • Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται και προσκομίζονται μόνον εφόσον αυτό απαιτείται από τη Φορολογική Νομοθεσία.
 • Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.
 • Ως χώρος υλοποίησης της επένδυσης μπορεί να είναι είτε η έδρα της επιχείρησης είτε υποκατάστημα αυτής.
 • Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:
 • Μέσος όρος Εργαζομένων την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης (οι πρώτοι δύο δεν βαθμολογούνται), με συντελεστή βαρύτητας 15%
 • Κερδοφόρες χρήσεις προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων τριετίας, με συντελεστή βαρύτητας 25%
 • Κερδοφόρες χρήσεις προ τόκων και φόρων τριετίας, με συντελεστή βαρύτητας 10%
 • Κερδοφόρες χρήσεις προ φόρων τριετίας, με συντελεστή βαρύτητας 5%
 • Αύξηση κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης με συντελεστή βαρύτητας 10%
 • Μέσος όρος Ιδιωτικής Συμμετοχής της Επιχείρησης (ΙΣ) για την χρηματοδότηση αγοράς παγίων και άυλων την τελευταία τριετία προς τον Μέσο όρο Κερδών προ Φόρων, τόκων και Αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) την τελευταία τριετία με συντελεστή βαρύτητας 5%
 • Ποσοστό κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής, με συντελεστή βαρύτητας 25%
 • Τόπος υλοποίησης της επένδυσης με συντελεστή βαρύτητας 5%.

 

Online shop for dental equipments

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER